Inhoud vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan een aantal regels.
In de eerste plaats mag een overeenkomst geen regels of wetten breken. Ook moet rekening gehouden worden met vooraf gemaakte afspraken.

Een werkgever en een werknemer gaan gewoonlijk een arbeidsrelatie aan voor een bepaalde tijd. Errecht-op-ww-na-ontslag wordt dan een arbeidscontract opgemaakt dat door beide partijen moet worden ondertekend. Natuurlijk is het ook mogelijk een arbeidscontract aan te gaan voor onbepaalde tijd, dan geldt de pensionering als het einde van de overeenkomst.

Is het mogelijk afspraken te maken tussen een werkgever en een werknemer, en die afspraken te laten gelden voor na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? Ja, dat is mogelijk en in bepaalde gevallen zelfs gewenst. Het gaat dan om afwijkende afspraken over bijvoorbeeld de opzegtermijn, de manier waarop nog niet opgenomen vrije dagen en vakantiedagen afgerekend zullen gaan worden. Ook kan er in worden opgenomen hoe men dient om te gaan met bedrijfsgebonden informatie.

Hieronder een aantal belangrijke punten:

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst moet de volgende punten bevatten:

  • In een overweging wordt de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Het ‘vervallen van een de positie door reorganisatie’ of een ‘verschil van mening over de manier van uitvoeren van de werkzaamheden’ zijn twee voorbeelden.
  • De beëindiging van het dienstverband. Daarin staan de data genoemd waarop de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever beëindigd wordt. Meestal wordt rekening gehouden met de ingangsdatum van de WW uitkering.
  • Een vrijstelling van werkzaamheden. die kan worden afgesproken. Dat wil zeggen dat de werknemer voor een bepaalde periode wordt doorbetaald, maar niet hoeft te werken.
  • Ontslagvergoeding. Er kan in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat er een ontslagvergoeding geldt, en wanneer die wordt uitbetaald. De fiscus en het UWV kunnen een dergelijke vergoeding aanmerken als loon. De vergoeding is meestal bedoeld om de periode zonder uitkering te vullen.
  • De eindafrekening. Het gaat dan meestal om het uiteindelijk uitbetalen van vakantie gelden en niet opgenomen vrije dagen. Ook vergoedingen voor gemaakte kosten, zoals het afbreken van een lease, reis abonnementen of autokosten. Maar ook nog te betalen bonussen, de dertiende maand en dergelijken vallen onder de eindafrekening.
  • De regelingen voor het opgebouwde pensioen. Het is handig de pensioenregeling goed te beschrijven in de vaststellingsovereenkomst. Wordt de pensioenregeling aangehouden met vrijwillige premiebetaling, wordt de regeling stopgezet en overgegaan tot voortijdige uitbetaling?
  • Het inleveren van gebruikte of geproduceerde bedrijfseigendommen. Een bedrijfsauto, de mobiele telefoon en de laptop van het bedrijf. Beschrijf duidelijk hoe en wanneer dergelijke zaken ingeleverd moeten worden. Maar ook documenten over lopende werkzaamheden, sleutels en toegangskaarten.
  • Getuigschrift en referenties. Een vaststellingsovereenkomst wordt meestal opgesteld bij een ontslag met wederzijds goedvinden. De relatie tussen werkgever en werknemer hoeft dan niet verstoord te zijn. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Een werknemer zal ook bij negatiever verhoudingen een positief getuigschrift proberen te krijgen. Ook afspraken hierover kunnen worden opgenomen in de overeenkomst.
    Dat geldt dan natuurlijk ook voor referenties.

Een artikel zoals dit kan haast niet volledig zijn. Het is daarom altijd aan te raden een goede advocaat arbeidsrecht aan te spreken. Die kan adviezen geven die aangepast zijn op de situatie zoals die werkelijk is. Dit geld voor beide partijen, zowel de werkgever als de werknemer.